Dakwar, MD, Riad
P.O. Box 2595
Nazareth, 16000 ISRAEL
972–6655–2597
read.dakwar@gmail.com


Goldman, MD, Vladimir
Hadassah Hebrew University Medical Centers
PO Box 12000
Jerusalem 91120 ISRAEL
972-2-6776342, 972-2-6423074
goldmanv@hadassah.org.il


Shtarker, MD, Haim
Western Galilee Hospital
St. Balfour 27/1
Nahariya 22421 ISRAEL
haimsh@netvision.net.il